Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI DZIECIOM DAJEMY SZANSĘ

 

 

tekst jednolity z dnia  1.04.2021 r.

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

1

 

 1. Fundacja Dzieciom DAJEMY SZANSĘ, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez:
 2. Martę Michalską,
 3. Iwonę Kurc
 4. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 5. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 6. Fundacja ma osobowość prawną.

 

2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kalisz
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zwłaszcza o podobnym profilu działania.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

3

 

Właściwym ministrem jest minister Edukacji Narodowej.

 

4

 

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

 

 

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji.

 

5

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju i ich rodzicom,
 2. Propagowanie podmiotowości i godności dziecka oraz jego rodziny,
 3. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój społeczny i emocjonalny dziecka,
 4. Wspierania własnych możliwości dzieci, w szczególności inicjatywy i kreatywności,
 5. Organizowanie pomocy terapeutycznej, edukacyjnej, medycznej i finansowej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 6. Budowanie świadomości społecznej i wszechstronna edukacja na temat całościowych zaburzeń rozwoju,
 7. Działanie przeciwko wykluczeniu społecznemu dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.
 8. Propagowanie wiedzy o spektrum autyzmu i innych zaburzeniach rozwoju oraz sposobach ich terapii;

 

 

6

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez prowadzenie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
 2. finansowego i materialnego wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych;
 3. tworzenia, prowadzenia i finansowania działalności placówek rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych;
 4. organizacji transportu osób niepełnosprawnych;
 5. zakupu środków do transportu osób niepełnosprawnych; ,
 6. organizowania warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych;
 7. tworzenia kół specjalistycznych i środowiskowych mających za zadanie wspomaganie w odnajdywaniu i wykorzystaniu potencjału rozwojowego tkwiącego w dzieciach i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;
 8. organizowania i finansowania akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
 9. wspierania interesów osób z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin;
 10. działalności badawczej, informacyjnej i wydawniczej służącej zdobywaniu oraz upowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwoju w tym w szczególności opracowywanie publikacji oraz zakup materiałów promocyjnych i reklamowych;
 11. wynajmu, budowy i adaptacji lokali do prowadzenia działalności i rozwoju;
 12. zakupu pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu;
 13. organizowania zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
 14. organizowania aukcji charytatywnych, także w Internecie;
 15. realizowania programów aktywizacji społecznej, w tym kulturalnej i artystycznej, na rzecz osób ze spektrum autyzmu, pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin;
 16. organizowania imprez charytatywnych, koncertów, loterii i innych w celu zbierania funduszy na działalność statutową;
 17. tworzenia funduszy celowych;
 18. współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 19. organizowania aktywności turystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 20. prowadzenie programów profilaktyki wykluczenia społecznego i zapobiegania wtórnym skutkom zaburzeń rozwoju;
 21. realizacji projektów tematycznych, we wszystkich, określonych niniejszym statutem, obszarach celów fundacji
 22. współorganizowania i finansowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych;
 23. doradztwa, poradnictwa i prowadzenia konsultacji dla osób z zaburzeniami rozwoju, specjalistów, rodzin, środowisk biznesowych oraz samorządów;
 24. terapii, wsparcia specjalistycznego indywidualnego oraz grupowego i diagnostyki specjalistycznej, m.in. pedagogiczno-psychologicznej oraz medycznej.
 25. Fundacja w ramach realizacji celów statutowych może tworzyć z zachowaniem wymogów obowiązującego prawa:
 26. placówki edukacyjne, w tym: przedszkola, szkoły, świetlice terapeutyczne,
 27. punkty diagnostyczno – konsultacyjne,
 28. zakłady aktywizacji zawodowej,
 29. hostele, mieszkania chronione,
 30. oraz inne zorganizowane formy wspomagania zatrudnienia i bytowania osób niepełnosprawnych.
 31. Wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu placówki mogą być zrzeszone w zespoły placówek edukacyjnych lub w centrum edukacyjno – diagnostyczno – terapeutyczne dla niepełnosprawnych.

 

Rozdział III: Rodzaje Działalności Fundacji

 

7

Fundacja prowadzi działalność:

 1. statutową odpłatą i nieodpłatną,
 2. oraz może prowadzić działalność gospodarczą.

 

8

 

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

 

9

 

 1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
 2. Cały dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

 

10

 

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i wszystkich formach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach

 

 

 

11

 

 1. Zakres potencjalnego gospodarczego działania fundacji obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19),
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),
 • Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 • Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 • Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),
 • Działalność wydawnicza (PKD 58),
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
 • Produkcja odzieży z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (PKD 14.1),
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
 • Działalność portali internetowych (63.12.Z),
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
 • Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
 • Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
 • Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
 • Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 79.90.C),
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nieklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 • Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
 • Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 • Działalność organizacji wspierających środowiska osób niepełnosprawnych, rzecznictwo i samorzecznictwo interesów osób z autyzmem (PKD 94.99.Z),
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 • Organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe(93.21.Z),
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).

 

12

 

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
 6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

 

 

Rozdział VI: Majątek i dochody Fundacji.

 

13

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4000 złotych, z czego na działalność statutową przeznacza się 2000 zł, zaś na działalność gospodarczą kwotę 2000zł.

 

14

 

 1. Majątek Fundacji pochodzi w szczególności z:
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. subwencji i dotacji,
 4. koncertów i innych imprez charytatywnych w tym loterii, aukcji i konkursów, także internetowych,
 5. odsetek i lokat bankowych,
 6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 8. z innego rodzaju przysporzeń poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, h) sprzedaży publikacji w formie tradycyjnej i elektronicznej, materiałów terapeutycznych i diagnostycznych oraz materiałów promocyjnych,
 9. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 10. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację także przy udziale innych osób fizycznych i prawnych,
 11. nawiązek sądowych,
 12. innych wpłat.
 13. Cały dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności.
 14. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 15. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

 

15

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeżeli donatorzy nie postanowili inaczej.
 2. Dochody pochodzące z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych, użytecznych społecznie w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej i działalności oświatowej w tym w szczególności diagnozy i terapii osób z autyzmem.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.

 

16

 1. Zabrania się:
 2. a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. b)przekazywania majątku fundacji na rzecz członków organów fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. c)wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków organów fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 5. d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

17

 

Fundacja może nadawać tytuł Dobroczyńcy Fundacji. Tytuł ma charakter osobisty.

 

 

Rozdział V: Organy Fundacji

 

18

 

 1. Władzami Fundacji są:
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Fundacji.

 

19

 

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzorczym, doradczym i opiniotwórczym.
 2. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności i jest organem nadzoru w rozumieniu art.20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

20

 

 1. Rada Fundacji składa się z od 2 do 4 członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją przewodniczący Rady Nadzorczej.
 3. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku:
 4. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
 5. śmierci;
 6. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji;
 7. odwołania;
 8. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze decyzji Fundatora w przypadku:
 9. celowego działania na szkodę Fundacji;
 10. utraty praw publicznych;
 11. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

 

 

 

 

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 2. W przypadku rezygnacji wszystkich członków Rady, nowych członków powołuje Zarząd.

 

21

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 4. O ile niniejszy statut nie przewiduje inaczej uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, tzn. głosów oddanych za podjęciem danej uchwały musi być więcej niż głosów oddanych przeciwko jej podjęciu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej uchwały Rady Fundacji są ważne, jeżeli w posiedzeniu Rady Fundacji, na którym była głosowana dana uchwała brało udział co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 6. O posiedzeniu Rady Fundacji zawiadamia się wszystkich członków Rady. Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Fundacji są ważne pomimo braku formalnego zawiadomienia, o ile w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Fundacji.
 7. Z posiedzenia Rady fundacji sporządza się protokół. Protokół winien być podpisany przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności członków Rady Fundacji biorących udział w posiedzeniu

 

22

 

 1. Do uprawnień Rady przede wszystkim należy:
 2. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, reprezentowanie Fundacji w sprawach, w których stroną jest członek Zarządu,
 3. ocena pracy Zarządu, badanie pod względem formalnym i merytorycznym przedłożonych przez Zarząd sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także corocznego bilansu a także udzielanie członkom Zarządu absolutorium w formie uchwały,
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 6. nadzór nad działalnością Fundacji,
 7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 8. opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd,
 9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 10. wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei i celów fundacji
 11. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji. W ramach tego uprawnienia Rada ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, w szczególności może żądać od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników przedstawienia wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji. Może także dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
 12. Rada Fundacji nie ma prawa wydawania Zarządowi Fundacji wiążących zaleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.

 

 

23

 

 1. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
 2. Członek Rady może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Radzie.

 

 

24

 

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
 2. Członkowie Rady Fundacji :
 3. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 4. nie mogą być  skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 

25

 

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków powoływanych przez Radę Fundacji. Wniosek o powołanie lub odwołanie członka zarządu złożyć może zarówno Rada jak i Zarząd Fundacji.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu po uzyskaniu pisemnej aprobaty Rady Fundacji. Odwołanie członka Zarządu przez pozostałych jej członków następuje z przyczyn wymienionych w § 23 ust. 4 niniejszego statutu.
 4. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
 5. Członkowie zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 6. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Zarząd Fundacji.

 

 

 

 

 

26

 

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także w formie głosowania pisemnego obiegowego (korespondencyjnie).
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

 

27

 

 1. Uprawnienia Zarządu:
 2. kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 3. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 6. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
 7. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
 8. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
 9. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
 10. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 11. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
 12. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.
 13. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 14. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

28

 

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo.
 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

 

 

 

 

 

Rozdział VI. Zmiana Statutu

 

29

 

 1. W przypadku zaistnienia konieczności dopuszczalna jest zmiana statutu.
 2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na pisemny wniosek Zarządu Fundacji.

 

Rozdział VII Połączenie z inną fundacją.

 

30

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

31

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

 

Rozdział VII Likwidacja Fundacji

 

32

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie fundacji.

 

33

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

 

34

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Nadzorczej na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Czekamy na Ciebie w naszej Fundacji

 

Założycielki Fundacji: Marta Michalska, Iwona Kurc

Email

dyrektor@edukal.pl
fundacja@dajemy-szanse.pl
sekretariat@dajemy-szanse.pl

Telefon

Marta Michalska
695 512 111
Iwona Kurc
609 773 303

Adres

ul Wrocławska 12-14
62-800, Kalisz